Návrh - Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gemerský Sad zo dňa 16.12.2015 účinný od 1.1.2022

 30.11.2021


Zoznam aktualít :

1 2 3